Xe Cứu Hộ Sàn Trượt HYUNDAI 4 Tấn

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL F150

Kích thước xe: 8.620 x 2.200 x 2.450 mm

Kích thước sàn chở xe: 5.750 x 2.050 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt HINO 2 Tấn

Xe cơ sở: HINO XZU720L-WKFRP3 

Kích thước xe: 7.720 x 2.190 x 2.430 mm

Kích thước sàn chở xe: 4.910 x 2.050 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt ISUZU 3 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 

Kích thước xe: 8.500 x 2.230 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 3,5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 

Kích thước xe: 8.205 x 2.220 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JLSW 4x2

Kích thước xe: 8.905 x 2.350 x 2.710 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO CANTER 8.2HD 4x2

Kích thước xe: 7.695 x 2.190 x 2.430 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.650 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.300 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU NQR75M 4x2

Kích thước xe: 8.170 x 2.220 x 2.700 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.000 kg