XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI RE 4000

Xe cơ sở: HINO XZU342L-HKMTKD3

Kích thước xe: 6.000 x 1.980 x 2.520 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Thể tích chứa rác: 4 khối ( thể tích hữu ích là 80%)

XE QUÉT ĐƯỜNG CONVEYOR 5000

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.970 x 2.420 x 2.750 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Thể tích chứa rác: 5 khối ( thể tích hữu ích là 80%)

XE HOOKLIFT 10 KHỐI HINO

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A

Kích thước xe: 7.300 x 2.500 x 3.620 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 3,5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 3,5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU FVR34LE4

Kích thước xe: 7.520 x 2.500 x 3.260 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg